Katalog etyki praktycznej

Katalog Etyki Praktycznej

... zasoby z etyki posegregowane wed?ug kategorii i moderowane ze wzgl?du na tre??. Znajdziecie tu informacje o ksi??kach z etyki, artyku?ach naukowych i publicystycznych, podr?cznikach do nauczania etyki, polskich etykach czy filmach dotycz?cych dylematów etycznych...

Klonowanie

Klonowanie
Listings RSS
Add your listing here

Wokó? problemu klonowania cz?owieka

Technologia klonowania somatycznego ssaków jest wci?? ma?o efektywna, trwaj? jednak intensywne prace nad jej udoskonaleniem. Zwa?ywszy na du?e podobie?stwo biologiczne ludzi i zwierz?t mo?e by? ona w nieodleg?ej perspektywie zastosowana do klonowania cz?owi ...

Klonowanie cz?owieka jako wyzwanie.

W artykule tym autor próbuje wybiec refleksj? i wyobra?ni? w przysz?o??, sformu?owa? wizj? tego, co mo?liwie nas czeka. Rozwa?a, z jakimi dylematami moralnymi przyjdzie si? nam wtedy zmierzy?, jak to wp?ynie na wygl?d naszego ?wiata, szczególnie na widzenie sie ...

Do?wiadczenie z embrionami ludzkimi w ?wietle normy per...

Autor pisze, ?e je?li cz?owiek jest osob?, i je?li "by? osob?" jest to sytuacja ontyczna, a nie wynik jakiej? tylko umowy spo?ecznej, i je?li ludzki embrion jest co najmniej potencjalnie osob? to kantowska norma personalistyczna, i? osoby nie wolno trakt ...

Etyka klonowania

Czy klonowanie ludzi powinno by? prawnie zakazane? Czy tworzenie genetycznych kopii cz?owieka jest sprzeczne z zasadami etyki? Autor próbuje tu udowodni?, ?e "klonowanie nie jest z?em samym w sobie".

Deklaracja w obronie klonowania

Deklaracja, któr? podpisali znani naukowcy, laureaci Mi?dzynarodowej Akademii Humanizmu m.in. Franc Crick, laureat nagrody Nobla z dziedziny fizjologii i W.V.Quine, emerytowany profesor filozofii Uniwersytetu Harvarda.

"Dylematy etyczne wokó? sklonowanej przysz?o?ci.", "Niep?o...

Dwie opinie : ks. prof. Marian Machinek MSF „Dylematy etyczne wokó? sklonowanej przysz?o?ci" dr Cezary ?ekanowski „Niep?odno??. Klonowanie. Ewolucja kierowana."

Filozoficzne i ?wiatopogl?dowe podstawy sporu o klonowa...

Artyku? prezentuje trzy stanowiska wobec problemu moralnej dopuszczalno?ci klonowania oraz ich podstawy filozoficzne.

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl