Katalog etyki praktycznej

Katalog Etyki Praktycznej

... zasoby z etyki posegregowane wed?ug kategorii i moderowane ze wzgl?du na tre??. Znajdziecie tu informacje o ksi??kach z etyki, artyku?ach naukowych i publicystycznych, podr?cznikach do nauczania etyki, polskich etykach czy filmach dotycz?cych dylematów etycznych...

Prawa cz?owieka

Listings RSS
Add your listing here

Prawa Cz?owieka, Demokracja i Wolno?? Tenzin Gjaco, J....

Przemówienie XIV Dalajlamy z 2008 roku na temat praw cz?owieka i ich przestrzeganiu, demokracji, zmniejszanie przepa?ci mi?dzy bogatymi a biednymi, prawa cz?owieka w Tybecie w Chinach.

Tybet - prawa cz?owieka.

Jest to opis sytuacji jaka dzieje si? w Tybecie, jak ?amane s? prawa cz?owieka na ka?dym kroku. Ka?dego obywatela to spotyka, czasami naprawd? za nic.

Typlink
J?zykpolski

Konstytucja RP i Trybuna? Konstytucyjny jako gwarant wo...

Konstytucja RP i Trybuna? Konstytucyjny jako gwarant wolno?ci Filmiki zawieraj? wypowiedzi wybitnych znawców prawa, s?dziów Trybuna?u Konstytucyjnego na temat roli konstytucji i Trybuna?u w ochronie wolno?ci i demokracji. Uczestnicy: Ewa ??towska, S?dzia Trybuna?u Konstytucyjnego; Wies?aw Sta?kiewicz, Wydzia? Prawa Un ...

Typfilm
J?zykpolski

Akty prawne chroni?ce prawa cz?owieka i obywatela

Akty prawne chroni?ce prawa cz?owieka i obywatela Akty prawne chroni?ce prawa cz?owieka i obywatela • Deklaracja praw dziecka • Deklaracja praw mniejszo?ci • Deklaracja przeciwko nietolerancji religijnej 1981 • Karta Podstawowych Praw Unii Europejskiej • Karta Narodów Zjednoczonych • Konwencja o oc ...

Typlink
J?zykpolski

Wszytko co powinno si? wiedzie? o Europejskim Trybunale...

Wszytko co powinno si? wiedzie? o Europejskim Trybunale Praw Cz?owieka w Strasburgu Krótkie przedstawienie kompetencji, zasad funkcjonowania Europejskiego Trybuna?u Praw Cz?owieka W Strasburgu - artyku? powsta? na zlecenie Rzecznika Praw Obywatelskich RP

?amanie praw cz?owieka w Rosji

7 pa?dziernika 2006 o godzinie 17.10 dziennikarka i obro?czyni praw cz?owieka Anna Politkowska zosta?a zastrzelona w windzie, w bloku, w którym mieszka?a w Moskwie. Prokurator Generalny wszcz?? ?ledztwo w sprawie „morderstwa z premedytacj?”. Anna Politkow ...

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl