Katalog etyki praktycznej

Katalog Etyki Praktycznej

... zasoby z etyki posegregowane wed?ug kategorii i moderowane ze wzgl?du na tre??. Znajdziecie tu informacje o ksi??kach z etyki, artyku?ach naukowych i publicystycznych, podr?cznikach do nauczania etyki, polskich etykach czy filmach dotycz?cych dylematów etycznych...

Podtrzymywanie ?ycia

Podtrzymywanie ?ycia
Listings RSS
Add your listing here

Jeff McMahan - ?mier?, ?mier? mózgowa, trwa?y stan wegetat...

Jeff McMahan - ?mier?, ?mier? mózgowa, trwa?y stan wegetatywny (Death, Brain Death, and Persistent Vegetative State) "For most of human history, there was no perceived problem in determining whether a person was alive or dead. If the person had stopped breathing and had no heartbeat, he was considered dead. During the twentieth century, however, techniques were develo ...

Etyka resuscytacji oraz problemy ko?ca ?ycia

Artyku? charakteryzuje pokrótce kluczowe zasady etyczne, a nast?pnie na ich podstawie rozwa?any jest problem resuscytacji drugiego cz?owieka w chwili zagro?enia ?ycia.

Testament ?ycia a odpowiedzialno?? moralno prawna lekar...

Artyku? opisuj?cy problem testamentowego dysponowania swoim ?yciem.Autor stoi na stanowisku i? tzw. "testament ?ycia" jest moralnie dopuszczalny i powinien si? sta? elementem prawa medycznego.

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl