Katalog etyki praktycznej

Katalog Etyki Praktycznej

... zasoby z etyki posegregowane wed?ug kategorii i moderowane ze wzgl?du na tre??. Znajdziecie tu informacje o ksi??kach z etyki, artyku?ach naukowych i publicystycznych, podr?cznikach do nauczania etyki, polskich etykach czy filmach dotycz?cych dylematów etycznych...

Wiedza a praktyka

Wiedza a praktyka
Listings RSS
Add your listing here

Czy etyka lekarska jest potrzebna?

Pytanie postawione w tytule wyst?pienia mo?e wydawa? si? retoryczn? prowokacj?. ?yjemy wszak w dobie rozkwitu wielu etyk zawodowych z etyk? biznesu i etyk? medyczn? na czele. Z racji zatem swego istnienia i dynamicznego rozwoju etyka lekarska i medyczna ...

Czym jest dzisiaj bioetyka

W jaki sposób powstaje bioetyka. Jej podstawy, droga rozwoju, zakres jej dzia?ania i odpowiedzialno?ci.

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl