Katalog etyki praktycznej

Katalog Etyki Praktycznej

... zasoby z etyki posegregowane wed?ug kategorii i moderowane ze wzgl?du na tre??. Znajdziecie tu informacje o ksi??kach z etyki, artyku?ach naukowych i publicystycznych, podr?cznikach do nauczania etyki, polskich etykach czy filmach dotycz?cych dylematów etycznych...

Opieka w stanach terminalnych

Opieka w stanach terminalnych
Listings RSS
Add your listing here

Podtrzymywanie ?ycia

Podtrzymywanie ?ycia Tekst prof. dr. hab. W?odzimierza Galewicza, w którym rozwa?a on dopuszczalno?? rezygnacji z podtrzymywania ?ycia w ró?nych przypadkach spornych.

Prawo pacjenta do godnej ?mierci

Prawo pacjenta do godnej ?mierci Nauka podaje wiele cz?stkowych definicji ?mierci, jednak ?adna z nich nie jest wystarczaj?ca. ?mier? jest zjawiskiem do ko?ca niezrozumia?ym, gdy? jest na tyle indywidualna, i? ka?dy musi do?wiadczy? jej sam. Pomimo ca?ego post?pu w dziedzinie o?ywiania i ...

Autonomia pacjenta versus autonomia lekarza

Autonomia pacjenta versus autonomia lekarza Tekst mówi rywalizacji dwóch autnomii i moralno?ci lekarza.

Cierpienie duchowe w chorobie terminalnej

Cierpienie duchowe w chorobie terminalnej Poniewa? ból duchowy wi??e si? cz?sto ze sposobem prze?ywania przez chorego warto?ci moralno-duchowych i religijnych, dlatego mo?e on powi?ksza? trudno?ci w komunikacji mi?dzy chorym a personelem, który mo?e czu? si? niekompetentny w zaspokajaniu takich potrze ...

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl