Katalog etyki praktycznej

Katalog Etyki Praktycznej

... zasoby z etyki posegregowane wed?ug kategorii i moderowane ze wzgl?du na tre??. Znajdziecie tu informacje o ksi??kach z etyki, artyku?ach naukowych i publicystycznych, podr?cznikach do nauczania etyki, polskich etykach czy filmach dotycz?cych dylematów etycznych...

Ustawy i rozporz?dzenia

Listings RSS
Add your listing here

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierz?t

Tre?? ustawy Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o ochronie zwierz?t.

USTAWA z dnia 7 stycznia 1993 r.

Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie p?odu ludzkiego i warunkach dopuszczalno?ci przerywania ci??y.

Ustawa z dnia 1 lipca 2005r. o pobieraniu, przechowywa...

Ustawa o transplantacji, pobieranie komórek, tkanek lub narz?dów ze zw?ok ludzkich, tkanek lub narz?dów od ?ywych dawców, o dawstwie komórek, tkanek i narz?dów lub ich cz??ci.

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl