Katalog etyki praktycznej

Katalog Etyki Praktycznej

... zasoby z etyki posegregowane wed?ug kategorii i moderowane ze wzgl?du na tre??. Znajdziecie tu informacje o ksi??kach z etyki, artyku?ach naukowych i publicystycznych, podr?cznikach do nauczania etyki, polskich etykach czy filmach dotycz?cych dylematów etycznych...

prof. Barbara Chyrowicz SSpS

prof. Barbara Chyrowicz SSpS

Kierownik Katedry Etyki Szczegó?owej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Listings RSS
Add your listing here

O sytuacjach bez wyj?cia w etyce

★★★★★

O sytuacjach bez wyj?cia w etyce Mam dylemat! – oto najcz?stszy sposób definiowania sytuacji, w której musimy dokonywa? wyboru mi?dzy ró?nymi postawami, warto?ciami itp. Ka?dy z nas w swoim ?yciu staje wielokrotnie przed tego typu wyzwaniem. Jednak nie ka?da sytuacja jest dylematem w sensie ?cis? ...

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl