Katalog etyki praktycznej

Katalog Etyki Praktycznej

... zasoby z etyki posegregowane wed?ug kategorii i moderowane ze wzgl?du na tre??. Znajdziecie tu informacje o ksi??kach z etyki, artyku?ach naukowych i publicystycznych, podr?cznikach do nauczania etyki, polskich etykach czy filmach dotycz?cych dylematów etycznych...

prof. Magdalena ?roda

prof. Magdalena ?roda
Profesor w Zak?adzie etyki Instytutu Filozofii UW. Publicystka, feministka; zajmuje si? histori? idei etycznych, etyk? stosowan?, filozofi? polityczn? i problematyk? kobiec?, by?a wiceminister w rz?dzie Marka Belki.
Listings RSS
Add your listing here

Kobiety i w?adza

Kobiety i w?adza Magdalena ?roda w swojej najnowszej ksi??ce dokonuje przegl?du stereotypów, uprzedze?, "prawd niezmiennych", na których ufundowane s? spo?eczne, jak równie? polityczne opinie dotycz?ce kobieco?ci, m?sko?ci, rodziny, macierzy?stwa, rodzicielstwa, prostytucji. Zajmu ...

Ma?a ksi??ka o tolerancji

Ma?a ksi??ka o tolerancji Autorka prof. Magdalena ?roda w przyst?pny sposób wyja?nia poj?cie tolerancji i jego histori?. Na konkretnych przyk?adach wskazuje jakie zagro?enia powoduj? wrogie stereotypy, uprzedzenia i wynikaj?ce z nich dyskryminacja i wykluczenie konkretnych osób i ca?yc ...

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl