Print |  Close this window

Kobiety i w?adza

Typ
J?zyk
S?owa kluczowe
Kobiety i w?adza
Magdalena ?roda w swojej najnowszej ksi??ce dokonuje przegl?du stereotypów, uprzedze?, "prawd niezmiennych", na których ufundowane s? spo?eczne, jak równie? polityczne opinie dotycz?ce kobieco?ci, m?sko?ci, rodziny, macierzy?stwa, rodzicielstwa, prostytucji. Zajmuj? j? sprawy aktualne i gor?ce, uwik?ane w polityczny dyskurs i publicystyczne spory, takie jak aborcja, pornografia czy homoseksualizm. Patrzy przez pryzmat historii idei i etyki rozumianej jako dziedzina filozofii, a nie jako religijna moralistyka. Kwestionuje dogmaty o niezmiennej polsko?ci, "twardej" m?sko?ci i "kruchej" kobieco?ci, a zw?aszcza o tym, co zgodne z natur?, a co nie. Ksi??ka prowokuje i pobudza do rozmy?la?. Jest bezkompromisowa wobec polityków, dziennikarzy, antyfeministów i antyfeministek. Autorka widzi konieczno?? rewizji utartych pogl?dów, zach?ca do wyj?cia poza sposób my?lenia w jej przekonaniu nas?czony strachem przed utrat? patriarchatu, uto?samianego z "porz?dkiem naturalnym" lub "boskim". Jak wi?kszo?? liberalnych filozofów i filozofek jest entuzjastyczn? zwolenniczk? emancypacji, równo?ci, racjonalizacji i post?pu. Wierzy w idea?y o?wiecenia. W rozum i wolno??. Ceni tolerancj?, ró?norodno??, autonomi? i zmian?. Jest zdeklarowan? feministk?.
Print |  Close this window