Drukuj |  Zamknij to okno.

Media dla cz?owieka

Typ
J?zyk
S?owa kluczowe
Media kszta?tuj? nasze my?lenie, kszta?tuj? i wychowuj? cz?owieka, warto wi?c zastanowi? si? nad ich istot? i rol? w ?yciu wspó?czesnym oraz pokaza? w tym kontek?cie potrzeb? ?wiata warto?ci i potrzeb? etyki jako fundamentów ich funkcjonowania we wszystkich wymiarach ?ycia spo?ecznego, a wi?c tak?e w sferze wychowania.
Drukuj |  Zamknij to okno.