Print |  Close this window

Akty prawne chroni?ce prawa cz?owieka i obywatela

Typ
J?zyk
Akty prawne chroni?ce prawa cz?owieka i obywatela
Akty prawne chroni?ce prawa cz?owieka i obywatela

• Deklaracja praw dziecka
• Deklaracja praw mniejszo?ci
• Deklaracja przeciwko nietolerancji religijnej 1981
• Karta Podstawowych Praw Unii Europejskiej
• Karta Narodów Zjednoczonych
• Konwencja o ochronie praw cz?owieka i podstawowych wolno?ci
• Konwencja w sprawie dyskryminacji kobiet
• Konwencja w sprawie dyskryminacji rasowej
• Mi?dzynarodowy Pakt Praw gosp., spo?. i kulturaln.
• Konwencja w sprawie zakazu stosowania tortur
• Mi?dzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycz.
• Powszechna Deklaracja Praw Cz?owieka
Print |  Close this window