Drukuj |  Zamknij to okno.

Etyka wobec wojny, terroryzmu i przemocy politycznej

Typ
J?zyk
Problematyka zwi?zana z moraln? ocen? konfliktów zbrojnych. A tak?e odpowied? na pytania kiedy w stosunkach mi?dzynarodowych wolno odwo?a? si? do przemocy, 2) jakie s? dopuszczalne sposoby prowadzenia wojny, tak?e tej „z terroryzmem” oraz 3) jakie obowi?zki spoczywaj? na zwyci?zcach,
w szczególno?ci w kontek?cie budowy ?adu demokratycznego.
Drukuj |  Zamknij to okno.