Drukuj |  Zamknij to okno.

Wspólnota czy spo?ecze?stwo obywatelskie? Jednostki jako podmioty wyboru

J?zyk
Celem niniejszego artyku?u jest próba ukazania ró?nicy mi?dzy dwoma sposobami pojmowania ?adu spo?ecznego jako odpowiadaj?cego naturze cz?owieka: wspólnoty wyznaniowej i spo?ecze?stwa obywatelskiego.
Drukuj |  Zamknij to okno.