Katalog etyki praktycznej

Katalog Etyki Praktycznej

... zasoby z etyki posegregowane wed?ug kategorii i moderowane ze wzgl?du na tre??. Znajdziecie tu informacje o ksi??kach z etyki, artyku?ach naukowych i publicystycznych, podr?cznikach do nauczania etyki, polskich etykach czy filmach dotycz?cych dylematów etycznych...

S?owa kluczowe:deklaracja

Pozycje w katalogu RSS

Akty prawne chroni?ce prawa cz?owieka i obywatela

Akty prawne chroni?ce prawa cz?owieka i obywatela Akty prawne chroni?ce prawa cz?owieka i obywatela • Deklaracja praw dziecka • Deklaracja praw mniejszo?ci • Deklaracja przeciwko nietolerancji religijnej 1981 • Karta Podstawowych Praw Unii Europejskiej • Karta Narodów Zjednoczonych • Konwencja o oc ...

Kategoria:Prawa cz?owieka
Typlink
J?zykpolski

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierz?t

Tre?? ustawy Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o ochronie zwierz?t.

Deklaracja w obronie klonowania

Deklaracja, któr? podpisali znani naukowcy, laureaci Mi?dzynarodowej Akademii Humanizmu m.in. Franc Crick, laureat nagrody Nobla z dziedziny fizjologii i W.V.Quine, emerytowany profesor filozofii Uniwersytetu Harvarda.

Kategoria:Klonowanie

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl