Katalog etyki praktycznej

Katalog Etyki Praktycznej

... zasoby z etyki posegregowane wed?ug kategorii i moderowane ze wzgl?du na tre??. Znajdziecie tu informacje o ksi??kach z etyki, artyku?ach naukowych i publicystycznych, podr?cznikach do nauczania etyki, polskich etykach czy filmach dotycz?cych dylematów etycznych...

S?owa kluczowe:etyka

Listings RSS

Etyka zabijania - wojna sprawiedliwa i niesprawiedliwa ...

Etyka zabijania - wojna sprawiedliwa i niesprawiedliwa wg Jeffa McMahana Jeff McMahan, filozof ameryka?ski, który wyk?ada obecnie na Uniwersytecie Rutgers, jest jednym z najpopularniejszych filozofów zajmuj?cych si? etyk? praktyczn? - etyk? zabijania - etyk? wojny. W swoim artykule "Unjust War" (pol.: "Etyka zabijania na wojnie") po ...

Scenariusz lekcji etyki: Etyka wojny i pokoju

Scenariusz lekcji etyki opracowany przez Rafa?a Stop? z Wy?szej Szko?y Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie; Wydzia? Filozoficzny; Studia podyplomowe „Wiedza o Kulturze, Etyka i Filozofia”. Cele lekcji: - zapoznanie uczniów z wybranym zagad ...

Aborcja - ocena chrze?cija?sko-moralna

★

Aborcja - ocena chrze?cija?sko-moralna Artyku? przedstawia historie, w których mamy do czynienia z utrat? ?ycia. Traktuje o aborcji w religii chrze?cija?skiej, o ?mierci w oczach Boga.

Category:Aborcja

Gro?ba terroryzmu we wspó?czesnym ?wiecie

★★★★★

Terroryzm to wielokrotnie nadu?ywane s?owo - klucz. S?u?y nie tyle zdefiniowaniu okre?lonego zjawiska, co zademonstrowaniu emocjonalnego stosunku do niego. Mimo toczonych od wielu lat dyskusji nie uda?o si? wypracowa? jego powszechnie akceptowanej definic ...

Category:Terroryzm

Kultura j?zyka

Zagadnienie etyki j?zykowej. Charakterystyka, karta pracy.

Modlitwy za Bobby'ego/ Prayers for Bobby (2009)

★★★★½

Modlitwy za Bobby'ego/ Prayers for Bobby (2009) Film opowiada histori? Bobbiego - m?odego homoseksualisty, który robi wszystko by zyska? akceptacj? g??boko wierz?cej matki. Ko?ció? prezbiteria?ski jednak?e nie akceptuje homoseksualizmu i ch?opak spotyka si? z nietolerancj? i odrzuceniem z jej strony. Film po ...

Zasady etyczne, aspekty prawne, a problem eutanazji

Zasady etyczne, aspekty prawne, a problem eutanazji Tekst jest opisem zjawiska eutanazji w Polsce. Mo?na znale?? tu przyczyny decyzji o eutanazji czy ró?ne definicje samego poj?cia.Zwrócono w nim uwag? nie tylko na sam problem eutanazji w aspekcie etycznym, ale równie? stosunek prawa do tego problemu.

Category:Eutanazja

Nie Opuszczaj Mnie / Never Let Me Go (2010)

★★★★★

Nie  Opuszczaj Mnie / Never Let Me Go (2010) Film porusza problem etyki bada? genetycznych a przede wszystkim ich daleko id?cych skutków. Poprzez wykorzystanie interesuj?cej formy (po??czenie filmu kostiumowego z s-f) twórcy snuj? fabu??, której g?ównym celem jest niezwykle wa?ne pytanie: jak zdefiniowa? cz?owi ...

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl