Katalog etyki praktycznej

Katalog Etyki Praktycznej

... zasoby z etyki posegregowane wed?ug kategorii i moderowane ze wzgl?du na tre??. Znajdziecie tu informacje o ksi??kach z etyki, artyku?ach naukowych i publicystycznych, podr?cznikach do nauczania etyki, polskich etykach czy filmach dotycz?cych dylematów etycznych...

S?owa kluczowe:etyka indywidualna

Pozycje w katalogu RSS

Etyka seksualna

★★★★

Etyka seksualna Etyka seksualna jest wyj?tkow? dziedzin? etyki ze wzgl?du na jej ?cis?y zwi?zek z koncepcjami pozaetycznymi, g?ownie religijnymi. Autor, dr hab. Pawe? Czarnecki, w du?ej mierze skupia si? na przedstawieniu pogl?dów etyki chrze?cija?skiej zwi?zanych z kwestia ...

Czas samobójców

★★

Czas samobójców Szybkie tempo ?ycia, stres, ci?g?a potrzeba wykazywania si? przed innymi swoimi zdolno?ciami jak i narastaj?ce poczucie izolacji, niew?tpliwie sprzyjaj? autodestrukcji. Poza tym my, Polacy z naszym odwiecznym duchem romantyzmu i ch?ciami do heroicznych cz ...

Kategoria:Samobójstwo

Prostytucja i zwi?zane z ni? niektóre problemy spo?eczne i...

Prostytucja i zwi?zane z ni? niektóre problemy spo?eczne i etyczne W osobistym ?yciu ka?dego cz?owieka i w ?yciu spo?ecze?stwa spotyka si? dylematy wymagaj?ce wyboru post?powania. Ma to miejsce wtedy, gdy przychodzi do oceny argumentów, jakie stoj? za równocze?nie wykluczaj?cymi si? rozwi?zaniami problemu. Natomiast po przyj?c ...

Prawne i kryminologiczne aspekty reglamentacji dost?pu ...

Prawne i kryminologiczne aspekty reglamentacji dost?pu do broni palnej E. Thorndike i B.F. Skinner rozbudowali klasyczn? teori? warunkowania. Zauwa?yli, ?e organizmy ucz? si? zachowa? obserwuj?c konsekwencje, jakie te reakcje wywo?uj?. Je?li jakie? zachowanie przynosi korzy?ci, to osobnik b?dzie sk?onny cz??ciej post?powa? w ...

Kategoria:Posiadanie broni

Moralno?? a religia

Moralno?? a religia Jakie jest powi?zanie moralno?ci i religii? Czy istnieje moralno?? religijna i co to takiego?

Kategoria:Etyka a religia

Katolicka etyka ma??e?ska

Katolicka etyka ma??e?ska Nie ma dzisiaj w?tpliwo?ci, co do faktu, i? nic bardziej nie wzbudza sprzeciwu i kontrowersji w dziedzinie nauczania Ko?cio?a katolickiego, w?ród „zwyk?ych” ludzi, jak nauczanie tego? Ko?cio?a w kwestiach etyki seksualnej, a wi?c przede wszystkim ma??e?skiej ...

Typlink
J?zykpolski

Mi?dzy biologi? a etyk? – seksualno?? osób niepe?nosprawny...

Mi?dzy biologi? a etyk? – seksualno?? osób niepe?nosprawnych intelektualnie, pytania i zagro?enia „Seksualno?? jest integraln? cz??ci? osobowo?ci ka?dej istoty ludzkiej. Jej pe?ny rozwój zale?y od zaspokojenia podstawowych ludzkich potrzeb, takich jak pragnienie obcowania, intymno?ci, ekspresji uczu?, przyjemno?ci, czu?o?ci i mi?o?ci. Prawa seksualne s? ...

Samobójstwo rozpatrywane w ramach etyki indywidualnej

Artyku? krótko omawia histori? i ró?ne rodzaje pogl?dów etycznych na temat samobójstwa. Napisany zosta? z my?l? o lekarzach do?wiadczaj?cych takich przypadków w swoim ?yciu zawodowym. Pytanie bowiem brzmi, co w?a?ciwie nale?y my?le? o cz?owieku, który odebra? sobie ?ycie? ...

Kategoria:Samobójstwo

Wokó? problemu wolnej woli - wyk?ad W?odzis?awa Ducha

Wokó? problemu wolnej woli - wyk?ad W?odzis?awa Ducha Fragment wyk?adów W?odzis?awa Ducha. Punkt 5.6.Problem wolnej woli. Od determinizmu przez fatalizm, kompatybilizm i libertarianizm. David Hume, Zygmunt Freud, Thomas Huxley i teolodzy protestanccy, czyli wolna wola ukazana z wielu perspektyw.

Kategoria:S?aba wola

Personalizm chrze?cija?ski a etyka seksualna. Karol Woj...

Personalizm chrze?cija?ski a etyka seksualna. Karol Wojty?a. "Z punktu widzenia mi?o?ci drugiej osoby, z pozycji altruizmu, nale?y wymaga?, aby stosunek ma??e?ski nie s?u?y? tylko doprowadzeniu do szczytowego momentu podniecenia seksualnego po jednej stronie, tj. po stronie m??czyzny, ale by odbywa? si? harmonijnie ...

Typlink
J?zykpolski

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl