Katalog etyki praktycznej

Katalog Etyki Praktycznej

... zasoby z etyki posegregowane wed?ug kategorii i moderowane ze wzgl?du na tre??. Znajdziecie tu informacje o ksi??kach z etyki, artyku?ach naukowych i publicystycznych, podr?cznikach do nauczania etyki, polskich etykach czy filmach dotycz?cych dylematów etycznych...

S?owa kluczowe:media

Pozycje w katalogu RSS

Etyka mediów

Etyka mediów, etyka dziennikarska, deontologia dziennikarska - ogól ocen, norm, zasad i idea?ów okre?laj?cych pogl?dy, zachowania i dzia?ania uwa?ane za w?a?ciwe, dobre, uzasadnione moralnie w pracy dziennikarzy i funkcjonowaniu mediów.

Kategoria:Media

Prasa na bruku

„Apelujemy o poczucie wstydu, ale te? o powa?ny namys? nad stanem polskiej prasy, do której wdar?y si? dzienniki sensacyjne” – o tym, czy prasa brukowa nadu?ywa wolno?ci s?owa pisz? w „Polityce” Mariusz Janicki i Wies?aw W?adyka.

Kategoria:Media

Etyka mediów (2)

Media w ?yciu wspó?czesnych zbiorowo?ci pe?ni? ogromn? funkcje spo?eczn?. Dostarczaj? one wiele miejsc pracy dla szerokiego grona specjalistów, tworz? odr?bn? struktur? regulowan? szeregiem zasad i praw oraz s? tak zwanym ?ród?em w?adzy spo?ecznej.

Kategoria:Media
Typlink
J?zykpolski

Etyka mediów - obron? cz?owieka

Media kszta?tuj? nasze my?lenie, kszta?tuj? i wychowuj? cz?owieka, warto wi?c zastanowi? si? nad ich istot? i rol? w ?yciu wspó?czesnym oraz pokaza? w tym kontek?cie potrzeb? ?wiata warto?ci i potrzeb? etyki jako fundamentów ich funkcjonowania we wszystkich wym ...

Kategoria:Media

Wolno?? s?owa w mediach audiowizualnych.

Wolno?? mediów jest oczywi?cie warunkiem koniecznym ich normalnego dzia?ania. Ale czy wystarczaj?cym? Czy je?eli mamy wolne spo?ecze?stwo, b?dziemy mieli wolne media? A czy w wolnych mediach b?d? pracowa? wolni dziennikarze?

Kategoria:Wolno?? s?owa

Media dla cz?owieka

Media kszta?tuj? nasze my?lenie, kszta?tuj? i wychowuj? cz?owieka, warto wi?c zastanowi? si? nad ich istot? i rol? w ?yciu wspó?czesnym oraz pokaza? w tym kontek?cie potrzeb? ?wiata warto?ci i potrzeb? etyki jako fundamentów ich funkcjonowania we wszystkich wym ...

Kategoria:Media

Zasady pracy dziennikarza

Przedstawienie g?ównych zasad etyki dziennikarza.

Kategoria:Media

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl