Katalog etyki praktycznej

Katalog Etyki Praktycznej

... zasoby z etyki posegregowane wed?ug kategorii i moderowane ze wzgl?du na tre??. Znajdziecie tu informacje o ksi??kach z etyki, artyku?ach naukowych i publicystycznych, podr?cznikach do nauczania etyki, polskich etykach czy filmach dotycz?cych dylematów etycznych...

S?owa kluczowe:stosunki seksualne

Pozycje w katalogu RSS

Etyka seksualna

★★★★

Etyka seksualna Etyka seksualna jest wyj?tkow? dziedzin? etyki ze wzgl?du na jej ?cis?y zwi?zek z koncepcjami pozaetycznymi, g?ownie religijnymi. Autor, dr hab. Pawe? Czarnecki, w du?ej mierze skupia si? na przedstawieniu pogl?dów etyki chrze?cija?skiej zwi?zanych z kwestia ...

Pornografia jako problem spo?eczny i moralny.

Istniej? zjawiska spo?eczne, które trudno dok?adnie zdefiniowa? a które w potocznym rozumieniu mog? powodowa? szkody spo?eczne, wi?c podlegaj? one regulacji prawnej w postaci zakazu i kar. Takim zjawiskiem jest pornografia i zgodnie z kodeksem karnym istnieje z ...

Kategoria:Pornografia

Prostytucja i zwi?zane z ni? niektóre problemy spo?eczne i...

Prostytucja i zwi?zane z ni? niektóre problemy spo?eczne i etyczne W osobistym ?yciu ka?dego cz?owieka i w ?yciu spo?ecze?stwa spotyka si? dylematy wymagaj?ce wyboru post?powania. Ma to miejsce wtedy, gdy przychodzi do oceny argumentów, jakie stoj? za równocze?nie wykluczaj?cymi si? rozwi?zaniami problemu. Natomiast po przyj?c ...

Katolicka etyka ma??e?ska

Katolicka etyka ma??e?ska Nie ma dzisiaj w?tpliwo?ci, co do faktu, i? nic bardziej nie wzbudza sprzeciwu i kontrowersji w dziedzinie nauczania Ko?cio?a katolickiego, w?ród „zwyk?ych” ludzi, jak nauczanie tego? Ko?cio?a w kwestiach etyki seksualnej, a wi?c przede wszystkim ma??e?skiej ...

Typlink
J?zykpolski

O specyfice dziedziny seksu i etyki ?ycia seksualnego

O specyfice dziedziny seksu i etyki ?ycia seksualnego Wielow?tkowy artyku?, który definiuje seks, omawia jego funkcje, przechodz?c nast?pnie do przeanalizowania koncepcji religijnych i teorii etycznych odnosz?cych si? do ?ycia seksualnego cz?owieka. Autor wychodzi z za?o?enia, ?e przedstawienie rozwa?a? "na tem ...

Mi?dzy biologi? a etyk? – seksualno?? osób niepe?nosprawny...

Mi?dzy biologi? a etyk? – seksualno?? osób niepe?nosprawnych intelektualnie, pytania i zagro?enia „Seksualno?? jest integraln? cz??ci? osobowo?ci ka?dej istoty ludzkiej. Jej pe?ny rozwój zale?y od zaspokojenia podstawowych ludzkich potrzeb, takich jak pragnienie obcowania, intymno?ci, ekspresji uczu?, przyjemno?ci, czu?o?ci i mi?o?ci. Prawa seksualne s? ...

Personalizm chrze?cija?ski a etyka seksualna. Karol Woj...

Personalizm chrze?cija?ski a etyka seksualna. Karol Wojty?a. "Z punktu widzenia mi?o?ci drugiej osoby, z pozycji altruizmu, nale?y wymaga?, aby stosunek ma??e?ski nie s?u?y? tylko doprowadzeniu do szczytowego momentu podniecenia seksualnego po jednej stronie, tj. po stronie m??czyzny, ale by odbywa? si? harmonijnie ...

Typlink
J?zykpolski

Marcina Lutra pogl?dy na ma??e?stwo i etyk? seksualn?

Marcina Lutra pogl?dy na ma??e?stwo i etyk? seksualn? Artyku? jest recenzj? ksi??ki W?adys?awa Pabiasza, "Ma??e?stwo i etyka seksualna w teologicznej refleksji Marcina Lutra", Wydawnictwo WSP, Cz?stochowa 1993.

A mo?e seks z robotem?

A mo?e seks z robotem? "Uzale?niamy si? od technologii, a ta staje si? coraz bardziej inteligentna. Sztuczni przyjaciele, jak zabawka kurczak Tamagotchi czy psi robot Aibo, internetowe avatary podbijaj? serca ludzi na ca?ym ?wiecie... Jakie s?owo jest najcz??ciej wpisywane ...

Przedma??e?ska aktywno?? seksualna

Przedma??e?ska aktywno?? seksualna Autorka przedstawia rezultaty bada? odno?nie przedma??e?skiej aktywno?ci seksualnej przeprowadzone na grupie m?odych doros?ych.

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl