Katalog etyki praktycznej

Katalog Etyki Praktycznej

... zasoby z etyki posegregowane wed?ug kategorii i moderowane ze wzgl?du na tre??. Znajdziecie tu informacje o ksi??kach z etyki, artyku?ach naukowych i publicystycznych, podr?cznikach do nauczania etyki, polskich etykach czy filmach dotycz?cych dylematów etycznych...

S?owa kluczowe:sumienie

Pozycje w katalogu RSS

Uczciwo?? - zapomniana cnota?

★★★

Uczciwo?? - zapomniana cnota? "Uczciwo?? = naiwno??? Czy biblijnie wierz?cy cz?owiek mo?e mie? dylematy co do zasadno?ci bycia uczciwym w dzisiejszym ?wiecie? W ?wiecie, w którym d??enie do celu za wszelk? cen? (utylitaryzm) staje si? czym? powszechnym? Niejeden z nas zapewne zadawa? sob ...

Kategoria:Mówienie prawdy

Filozofia i etyka wobec pyta? o kryterium normalno?ci

Rozwa?ania na temat tego, czym jest normalno?? i jak zdefiniowa? to poj?cie odnosz?c si? do sfery prawid?owo?ci rozwoju i sfery ?ycia psychicznego cz?owieka?

Kategoria:Psychiatria

Prawo do wyra?ania sprzeciwu sumienia przez personel me...

Prawo do wyra?ania sprzeciwu sumienia przez personel medyczny – problemy etyczno-prawne W tek?cie jest mowa o problemie sumienia personelu medycznego.

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl