Katalog etyki praktycznej

Katalog Etyki Praktycznej

... zasoby z etyki posegregowane wed?ug kategorii i moderowane ze wzgl?du na tre??. Znajdziecie tu informacje o ksi??kach z etyki, artyku?ach naukowych i publicystycznych, podr?cznikach do nauczania etyki, polskich etykach czy filmach dotycz?cych dylematów etycznych...

J?zyk:polski

Pozycje w katalogu RSS

Akty prawne chroni?ce prawa cz?owieka i obywatela

Akty prawne chroni?ce prawa cz?owieka i obywatela Akty prawne chroni?ce prawa cz?owieka i obywatela • Deklaracja praw dziecka • Deklaracja praw mniejszo?ci • Deklaracja przeciwko nietolerancji religijnej 1981 • Karta Podstawowych Praw Unii Europejskiej • Karta Narodów Zjednoczonych • Konwencja o oc ...

Kategoria:Prawa cz?owieka
Typlink
J?zykpolski

Etyka dla My?l?cych Podr?cznik Etyki dla Szkó? Ponadpodsta...

ā˜…ā˜…ā˜…ā˜…ā˜…

Etyka dla My?l?cych Podr?cznik Etyki dla Szkó? Ponadpodstawowych Nowoczesny podr?cznik prof. Magdaleny ?rody, znanej filozofki i dzia?aczki publicznej, stanowi doskona?? podstaw? dla wolnej i odpowiedzialnej dyskusji na tematy fundamentalne dla naszego ?ycia: mi?o?ci, wolno?ci, szcz??cia, obowi?zku. Dostarcza wiedzy z ...

Kategoria:Szko?a ?rednia

NAJKRÓTSZA HISTORIA ETYKI. materia?y pomocnicze do naucz...

ā˜…ā˜…ā˜…ā˜…ā˜…

NAJKRÓTSZA HISTORIA ETYKI. materia?y pomocnicze do nauczania etyki Najkrótsza historia etyki autorstwa Jerzego Zimi?skiego adresowana jest do szerokiego kr?gu odbiorców uczniów,nauczycieli oraz dla ka?dego zainteresowanego czytelnika. Ka?dy rodzia? sk?ada si? z trzech cz??ci: - w cz??ci pierwszej umieszczone s? fragmenty tekstów ?ród?o ...

Aborcja - ocena chrze?cija?sko-moralna

ā˜…

Aborcja - ocena chrze?cija?sko-moralna Artyku? przedstawia historie, w których mamy do czynienia z utrat? ?ycia. Traktuje o aborcji w religii chrze?cija?skiej, o ?mierci w oczach Boga.

Kategoria:Aborcja

Gro?ba terroryzmu we wspó?czesnym ?wiecie

ā˜…ā˜…ā˜…ā˜…ā˜…

Terroryzm to wielokrotnie nadu?ywane s?owo - klucz. S?u?y nie tyle zdefiniowaniu okre?lonego zjawiska, co zademonstrowaniu emocjonalnego stosunku do niego. Mimo toczonych od wielu lat dyskusji nie uda?o si? wypracowa? jego powszechnie akceptowanej definic ...

Kategoria:Terroryzm

W stron? morza / Mar adentro

ā˜…ā˜…ā˜…ā˜…Ā½

W stron? morza / Mar adentro Film poruszaj?cy problem eutanazji. Film jest opowie?ci? o ?yciu Ramona Sampedro (Javier Bardem), cz?owieka który przez prawie 30 lat swojego ?ycia toczy? walk? o... ?mier?, która w jego rozumieniu by?a ucieczk? od cierpie?. Po ci??kim wypadku zosta? sparali?ow ...

Typfilm
J?zykpolski

Kultura j?zyka

Zagadnienie etyki j?zykowej. Charakterystyka, karta pracy.

Bez regu? (Unthinkable)

ā˜…ā˜…ā˜…ā˜…ā˜…

Bez regu? (Unthinkable) Czy je?li jedynym sposobem na rozbrojenie 3 bomb atomowych znajduj?cych si? w zaludnionych miastach jest torturowanie winnych i niewinnych, czy powinni?my torturowa?? Czy 3 miliony ewentualnych ofiar usprawiedliwiaj? dzia?anie "bez regu? moralnych?" Film ...

Siostry Magdalenki / The Magdalene Sisters (2002)

ā˜…ā˜…ā˜…ā˜…ā˜…

Siostry Magdalenki / The Magdalene Sisters (2002) Kontrowersyjny film, który opowiada o dzia?alno?ci zakonnic ze zgromadzenia Sióstr Mi?osierdzia. Jest to oparta na autentycznych wydarzeniach historia o prowadzonym przez irlandzkie zakonnice zak?adzie dla "upad?ych" dziewcz?t. Przetrzymywane w nim m?ode kobiet ...

Zasady etyczne, aspekty prawne, a problem eutanazji

Zasady etyczne, aspekty prawne, a problem eutanazji Tekst jest opisem zjawiska eutanazji w Polsce. Mo?na znale?? tu przyczyny decyzji o eutanazji czy ró?ne definicje samego poj?cia.Zwrócono w nim uwag? nie tylko na sam problem eutanazji w aspekcie etycznym, ale równie? stosunek prawa do tego problemu.

Kategoria:Eutanazja

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl