Katalog etyki praktycznej

Katalog Etyki Praktycznej

... zasoby z etyki posegregowane wed?ug kategorii i moderowane ze wzgl?du na tre??. Znajdziecie tu informacje o ksi??kach z etyki, artyku?ach naukowych i publicystycznych, podr?cznikach do nauczania etyki, polskich etykach czy filmach dotycz?cych dylematów etycznych...

J?zyk:polski

Pozycje w katalogu RSS

Holocaust jako intencja stopniowo ujawniana z punktu wi...

Konspekt spotkania - Sekcja Filozofii Spo?ecznej i Etyki - na podstawie tekstów: Z. Bauman, "Wieloznaczno?? jako skandal" [w:] "Wieloznaczno?? nowoczesna". Warszawa PWN 1995, s. 34-76; oraz B. Lang, "Nazistowskie ludobójstwo, akt i idea". Lublin 2006. ...

Ksi??yc / Moon (2009)

★★

Ksi??yc / Moon (2009) Film opowiada histori? Sama Bella, który w ramach kontraktu od 3 lat jedynie w towarzystwie superinteligentnego komputera przebywa w stacji kosmicznej na Ksi??ycu.Raz na jaki? czas otrzymuje krótkie wiadomo?ci od ?ony Tess. Gdy jego misja zbli?a si? ku ko?cowi ...

O problemie pornografii inaczej

Prof. Lech Ostasz - "S?dz?, ?e wi?kszo?? autorów pisz?cych o pornografii zapoznaje problem. Trzeba odwróci? jego przedmiot. Problemem psychologicznym, spo?ecznym, w jakim? aspekcie i prawnym jest nie to, ?e kto? ukazuje i ogl?da nago?? i akty seksualne, lec ...

Kategoria:Pornografia

Coming out po polsku

★★★★

Coming out po polsku Film pokazuje historie gejów i lesbijek, którzy odwa?yli si? publicznie przyzna? do swoich orientacji seksualnych. Sk?ania do refleksji nad wspó?czesnym prawem w Polsce, które wci?? nie zezwala na legalizacj? zwi?zków partnerskich osób tej samej p?ci. Przede wszystkim jedn ...

Bez mojej zgody/ My Sister's Keeper (2009)

Bez mojej zgody/ My Sister's Keeper (2009) Film poruszaj?cy etyczne problemy zwi?zane z eugenik?, transplantacj? oraz zakresem obowi?zku pomocy innym. Annie nic nie dolega, a mimo to ?yje tak, jakby by?a ob?o?nie chora. W wieku trzynastu lat ma ju? za sob? niejedn? operacj?, wielokrotnie oddawa?a ...

Dyskryminacja gatunkowa - temat przemilczany przez etyk...

★★★

Czy post?powanie etyczne jest naszym prawem, czy te? obowi?zkiem? Je?li jest prawem, to oznacza to, ?e jest to akt woli, a nie przymus.Niewielu z nas oburza si?, gdy wcze?niej maltretowane zwierz?ta ko?cz? swoje ?ycie na naszych sto?ach. Nie oburzaj? maso ...

Nowy elementarz etyczny

Nowy elementarz etyczny Publikacja zawiera rozwa?ania na temat warto?ci i wolno?ci, dobra i z?a, sumienia i winy, sensu ?ycia i szcz??cia.

Kodeks etyki s?dziów

Zbiór zasad etyki zawodowej s?dziów.

Kategoria:Kodeksy zawodowe

Najwa?niejsze zagro?enia wspó?czesnego ?wiata. Charakterys...

?wiat jest wielowymiarowy, zarówno w uj?ciu czasowym, jak i przestrzennym. Cz?owiek, spogl?daj?c na? i próbuj?c ogarn?? umys?em to, co widzi, stara si? uporz?dkowa? docieraj?ce do niego informacje, tworz?c swój w?asny obraz otaczaj?cej go rzeczywisto?ci. I pomimo ...

Kategoria:Terroryzm

Dobro w tradycji filozofii analitycznej

Dobro w tradycji filozofii analitycznej Artyku? do pobrania b?d?cy przegl?dem najwa?niejszych podej?? do rozumienia dobra w filozofii analitycznej. W filozofii analitycznej na kwesti? dobra mo?na spogl?da? z trzech odr?bnych perspektyw. W pierwszej perspektywie – metaetycznej – zadaje si? py ...

Kategoria:Etyka ogólna

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl