Katalog etyki praktycznej

Katalog Etyki Praktycznej

... zasoby z etyki posegregowane wed?ug kategorii i moderowane ze wzgl?du na tre??. Znajdziecie tu informacje o ksi??kach z etyki, artyku?ach naukowych i publicystycznych, podr?cznikach do nauczania etyki, polskich etykach czy filmach dotycz?cych dylematów etycznych...

J?zyk:polski

Pozycje w katalogu RSS

MOBBING

Krótki artyku? opisuj?cy zjawisko i rodzaje mobbingu.

Kategoria:Dyskryminacja

Patriotyzm

Porównanie i rozgraniczenie patriotyzmu i nacjonalizmu.Pochodzenie dwóch skrajnie podobnych postaw.Kochanie Ojczyzny ma si? rozpoczyna? od jej poznania a nie nieprawid?owego dzia?ania.Patriotyzm-budulcem cz?owieka.

Kategoria:Patriotyzm

Etyka mediów - obron? cz?owieka

Media kszta?tuj? nasze my?lenie, kszta?tuj? i wychowuj? cz?owieka, warto wi?c zastanowi? si? nad ich istot? i rol? w ?yciu wspó?czesnym oraz pokaza? w tym kontek?cie potrzeb? ?wiata warto?ci i potrzeb? etyki jako fundamentów ich funkcjonowania we wszystkich wym ...

Kategoria:Media

Polityka a moralno??

"Pytanie o stosunek moralno?ci do polityki stawiane bywa w okoliczno?ciach moralnie podejrzanych. Wydaje si?, ?e typowe warunki, w jakich pytanie to pada, to sytuacja sporu politycznego, kiedy to moralne oburzenie s?u?y za argument polityczny, argument mo ...

Ko?ció? bez barier

Z arcybiskupem, metropolit? warszawskim, doktorem teologii Kazimierzem Nyczem rozmawia? Piotr Paw?owskina temat niepe?nosprawno?ci. Jak ludzie nie rozumiej? problemów osób je?d??cych na wózku, barier ich ograniczaj?cych ich mo?liwo?ci

Etyka seksualna

W Polsce niemal nie zwraca si? natomiast uwagi na problem relacji mi?dzy p?ciami oraz stereotypów zwi?zanych z p?ci? funkcjonuj?cych w naszym spo?ecze?stwie. Uzgodnienie wspólnego stanowiska nie by?oby na tym polu tak trudne jak w kwestiach dotycz?cych bezpo?re ...

Swastyk? tanio sprzedam- o tym jak rasizm panoszy si? w...

Wywiad Adama Przegali?kiego z Rafa?em Pankowskim na temat rasizmu w internecie oraz Stowarzyszeniu "Nigdy wi?cej" i Fundacji "Zielone ?wiat?o"

Kategoria:Rasizm

Kategoria:Pornografia

Kategoria:Pornografia

Alfabet CSR

★★★★

CSR to inaczej Spo?eczna odpowiedzialno?? biznesu. W podanym linku znajduj? si? zagadnenia zwi?zane w?a?nie z tym tematem, wybrane przez autorów strony.

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl