Katalog etyki praktycznej

Katalog Etyki Praktycznej

... zasoby z etyki posegregowane wed?ug kategorii i moderowane ze wzgl?du na tre??. Znajdziecie tu informacje o ksi??kach z etyki, artyku?ach naukowych i publicystycznych, podr?cznikach do nauczania etyki, polskich etykach czy filmach dotycz?cych dylematów etycznych...

J?zyk:polski

Pozycje w katalogu RSS

Richard M. Hare - Filozof eklektyczny

Richarda Hare’a jest filozofem charakteryzuj?cym si? dwiema ciekawymi cechami. Z jednej strony by? on jednym z nielicznych autorów XX wieku, którzy stworzyli kompletny, syntetyczny, ca?o?ciowy system etyki napisany w metodologicznym, a nawet chronologicznym por ...

Kategoria:Etyka ogólna

Etyka

Etyka Seks przedma??e?ski jest z?em. Aborcji dokonuj? mordercy, homoseksualizm jest sprzeczny z natur?, nie ma istotnej ró?nicy mi?dzy zabiciem dziecka i zabiciem delfina, kobiety powinny by? traktowane na równi z m??czyznami, powinna istnie? kara ?mierci dla gwa?cic ...

Kategoria:Studia wy?sze

"The Box" - "Pu?apka" (2009)

"The Box" - "Pu?apka" (2009) Film inspirowany my?l? J. P. Sartre'a: "Do ostatniej komory mo?na wej?? na dwa sposoby. Wolnym albo nie. Wybór nale?y do nas". Wyobra? sobie, ?e mo?esz otrzyma? 1 mln dolarów. Wystarczy, ?e jedynie naci?niesz przycisk pude?ka, który spowoduje ?mier? jednej osoby g ...

Eliminacja etyki a realizm racji

Antyrealizm etyczny reprezentowany jest obecnie przez oko?o 30% filozofów analitycznych. Podzielaj? oni przekonanie, ?e nie istniej? moralne w?asno?ci, fakty czy warto?ci. Przez d?ugi okres rozwijany by? on zw?aszcza przez akognitywistów. Jednak od czasu publi ...

Kategoria:metaetyka

Kara ?mierci - historia, argumenty za i przeciw, stosun...

Tekst traktuj?cy o karze ?mierci, jej historii oraz stosunku polaków do tego zjawiska.

Kategoria:Kara ?mierci
Autorquula
Typlink
J?zykpolski

Konsekwencjalizm kantowski D.Cummiskey'a i D.Parfita a ...

Standardowy, podr?cznikowy wyk?ad etyki ujmuje kantyzm jako form? deontologii. Wp?yw na to mia? sam I.Kant, który krytykowa? konsekwencjalizm i broni? prawomocno?ci deontycznych rygorów. Wielu jego kontynuatorów podziela jego opinie, uznaj?c, ?e etyk-kantysta musi ...

Kategoria:Etyka ogólna

Ewolucja koncepcji i doktryn ochrony praw cz?owieka w E...

Jest tu ukazane jak z biegiem czasu prawa cz?owieka wygl?da?y w Polsce jak i w Europie oraz jak ulega?y zmianie.

Kategoria:Prawa cz?owieka
Typlink
J?zykpolski

Prawa ryb

Strona nak?ania do ochrony praw i minimalizacji cierpie? ryb - Empatia.pl

Kategoria:Zwierz?ta

"Etyka - ?wiat warto?ci moralnych"

"Etyka - ?wiat warto?ci moralnych" Intencj? autorów podr?cznika "?wiat warto?ci moralnych" jest inspirowanie uczniów do samodzielnej reflekcji zarówno nad przeczytanymi tekstami, jak i nad wspó?czesnym ?wiatem i w?asnymi postawami. Wprowadzenia do rozdzia?ów, tematyczny uk?ad tre?ci, kontrowersyjne tekst ...

Kategoria:Szko?a ?rednia

Esej o tolerancji w ?wietle Katolickiej Nauki Spo?eczne...

Esej o tolerancji w ?wietle Katolickiej Nauki Spo?ecznej Czym jest tolerancja? S?owo „tolerancja” odnosi si? do postawy jak? osoba przyjmuje wobec czynów, postaw, przekona? lub wierze? innych osób. Fakty wywo?ane przez przyrod?, losowe zdarzenia takie jak na przyk?ad susza, dobra pogoda czy choroba zazwyczaj znosimy, ...

Kategoria:Tolerancja

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl