Katalog etyki praktycznej

Katalog Etyki Praktycznej

... zasoby z etyki posegregowane wed?ug kategorii i moderowane ze wzgl?du na tre??. Znajdziecie tu informacje o ksi??kach z etyki, artyku?ach naukowych i publicystycznych, podr?cznikach do nauczania etyki, polskich etykach czy filmach dotycz?cych dylematów etycznych...

J?zyk:polski

Pozycje w katalogu RSS

Bromba i filozofia

Bromba i filozofia Wrzesie? 2004 - Bromba od dawna interesuje si? filozofi?. Mo?na powiedzie?, ?e to jej Wielka Pasja. Ka?dy, kto pozna? Bromb? wiele lat temu, nie poczuje si? rozczarowany. Tak, to znów ona! Ona a tak?e inni mieszka?cy Naszej Okolicy. Glu?, Fikander, Malwinka, ...

Pornografia jako problem spo?eczny i moralny.

Istniej? zjawiska spo?eczne, które trudno dok?adnie zdefiniowa? a które w potocznym rozumieniu mog? powodowa? szkody spo?eczne, wi?c podlegaj? one regulacji prawnej w postaci zakazu i kar. Takim zjawiskiem jest pornografia i zgodnie z kodeksem karnym istnieje z ...

Kategoria:Pornografia

Max Weber, Etyka absolutna a polityka

Artyku? przedstawia rzeczywisty stosunek pomi?dzy etyk? a polityk?.

Zarys etyki ogólnej

★★★

Zarys etyki ogólnej Niniejsza publikacja, ukazuj?ca si? w serii My?l Filozoficzna, to swoista summa etyki chrze?cija?skiej, autorstwa ks. prof. Tadeusza ?lipko SJ. Przeznaczona jest ona dla studentów, nie za? dla uczniów szkó? ?rednich. Jej zamiarem jest wprowadzenie w tajniki chrze? ...

Kategoria:Studia wy?sze

Prostytucja i zwi?zane z ni? niektóre problemy spo?eczne i...

Prostytucja i zwi?zane z ni? niektóre problemy spo?eczne i etyczne W osobistym ?yciu ka?dego cz?owieka i w ?yciu spo?ecze?stwa spotyka si? dylematy wymagaj?ce wyboru post?powania. Ma to miejsce wtedy, gdy przychodzi do oceny argumentów, jakie stoj? za równocze?nie wykluczaj?cymi si? rozwi?zaniami problemu. Natomiast po przyj?c ...

Prawo do ?ycia

Artyku? poruszaj?cy kwestie praw cz?owieka w tym najwa?niejszego prawa do ?ycia. Obszerna analiza jego znaczenia, zastosowania i problemów wynikaj?cych z jego u?ycia.

Kategoria:Prawa cz?owieka

Etyczna ochrona ?rodowiska naturalnego

Tekst mówi o problemie degradacji ?rodowiska, o roli ?rodowiska w ?yciu cz?owieka.

Kategoria:Etyka biznesu

Dylematy w bioetyce- in vitro-rodzina-medycyna-etyka

★★

Dylematy w bioetyce- in vitro-rodzina-medycyna-etyka Obiektywna ocena in vitro. Bardzo ciekawy wyk?ad Ks.dr Adama Sikory . Konkretne argumnty za i przeciw.

Kontrowersje - klonowanie

Kontrowersje - klonowanie Klonowanie cz?owieka jest nie tylko kontrowersyjne. W opinii autorów jest przede wszystkim niemo?liwe - nie potrafimy reprodukowa? poprzez klonowanie ludzkich cech behawioralnych i charakteru cz?owieka. Reprodukcja poprzez klonowanie jest ograniczona do osob ...

Kategoria:Klonowanie

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl