Katalog etyki praktycznej

Katalog Etyki Praktycznej

... zasoby z etyki posegregowane wed?ug kategorii i moderowane ze wzgl?du na tre??. Znajdziecie tu informacje o ksi??kach z etyki, artyku?ach naukowych i publicystycznych, podr?cznikach do nauczania etyki, polskich etykach czy filmach dotycz?cych dylematów etycznych...

Autor:CBOS

Pozycje w katalogu RSS

Korupcja w do?wiadczeniu codziennym

Podsumowanie bada? dotycz?cych zachowa? korupcyjnych, ich okoloczno?ciach, miejscach i cz?sto?ci wyst?powania. Poruszana jest tak?e kwestia karalno?ci za wr?czanie ?apówek i podejscie zwyk?ych obywateli do tego tematu.

Kategoria:Etyka biznesu
AutorCBOS
Typlink
J?zykpolski

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl