Katalog etyki praktycznej

Katalog Etyki Praktycznej

... zasoby z etyki posegregowane wed?ug kategorii i moderowane ze wzgl?du na tre??. Znajdziecie tu informacje o ksi??kach z etyki, artyku?ach naukowych i publicystycznych, podr?cznikach do nauczania etyki, polskich etykach czy filmach dotycz?cych dylematów etycznych...

Autor:Kasia M

Listings RSS

Ma?a ksi??ka o tolerancji

Ma?a ksi??ka o tolerancji Autorka prof. Magdalena ?roda w przyst?pny sposób wyja?nia poj?cie tolerancji i jego histori?. Na konkretnych przyk?adach wskazuje jakie zagro?enia powoduj? wrogie stereotypy, uprzedzenia i wynikaj?ce z nich dyskryminacja i wykluczenie konkretnych osób i ca?yc ...

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl