Katalog etyki praktycznej

Katalog Etyki Praktycznej

... zasoby z etyki posegregowane wed?ug kategorii i moderowane ze wzgl?du na tre??. Znajdziecie tu informacje o ksi??kach z etyki, artyku?ach naukowych i publicystycznych, podr?cznikach do nauczania etyki, polskich etykach czy filmach dotycz?cych dylematów etycznych...

Autor:Krzysztof Stachewicz

Pozycje w katalogu RSS

Czy etyka lekarska jest potrzebna?

Pytanie postawione w tytule wyst?pienia mo?e wydawa? si? retoryczn? prowokacj?. ?yjemy wszak w dobie rozkwitu wielu etyk zawodowych z etyk? biznesu i etyk? medyczn? na czele. Z racji zatem swego istnienia i dynamicznego rozwoju etyka lekarska i medyczna ...

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl