Katalog etyki praktycznej

Katalog Etyki Praktycznej

... zasoby z etyki posegregowane wed?ug kategorii i moderowane ze wzgl?du na tre??. Znajdziecie tu informacje o ksi??kach z etyki, artyku?ach naukowych i publicystycznych, podr?cznikach do nauczania etyki, polskich etykach czy filmach dotycz?cych dylematów etycznych...

Autor:Leon Bod Bielski

Pozycje w katalogu RSS

Kara ?mierci i funkcja sprawiedliwo?ciowa kary

Czy? by?by sens uchwalania jakiegokolwiek PRAWA, gdyby z góry za?o?y? jego odszczepienie od sprawiedliwo?ci — tej istoty rzeczy, której PRAWO ma tylko i wy??cznie s?u?y? a — niczym dworak ponad swego króla — ponad sprawiedliwo?? nigdy nie wyrasta? a by? jeno narz? ...

Kategoria:Kara ?mierci

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl