Katalog etyki praktycznej

Katalog Etyki Praktycznej

... zasoby z etyki posegregowane wed?ug kategorii i moderowane ze wzgl?du na tre??. Znajdziecie tu informacje o ksi??kach z etyki, artyku?ach naukowych i publicystycznych, podr?cznikach do nauczania etyki, polskich etykach czy filmach dotycz?cych dylematów etycznych...

Autor:Marian Machinek

Listings RSS

Autonomia pacjenta versus autonomia lekarza

Autonomia pacjenta versus autonomia lekarza Tekst mówi rywalizacji dwóch autnomii i moralno?ci lekarza.

"Dylematy etyczne wokó? sklonowanej przysz?o?ci.", "Niep?o...

Dwie opinie : ks. prof. Marian Machinek MSF „Dylematy etyczne wokó? sklonowanej przysz?o?ci" dr Cezary ?ekanowski „Niep?odno??. Klonowanie. Ewolucja kierowana."

Category:Klonowanie

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl