Katalog etyki praktycznej

Katalog Etyki Praktycznej

... zasoby z etyki posegregowane wed?ug kategorii i moderowane ze wzgl?du na tre??. Znajdziecie tu informacje o ksi??kach z etyki, artyku?ach naukowych i publicystycznych, podr?cznikach do nauczania etyki, polskich etykach czy filmach dotycz?cych dylematów etycznych...

Autor:Nieznany

Listings RSS

Akty prawne chroni?ce prawa cz?owieka i obywatela

Akty prawne chroni?ce prawa cz?owieka i obywatela Akty prawne chroni?ce prawa cz?owieka i obywatela • Deklaracja praw dziecka • Deklaracja praw mniejszo?ci • Deklaracja przeciwko nietolerancji religijnej 1981 • Karta Podstawowych Praw Unii Europejskiej • Karta Narodów Zjednoczonych • Konwencja o oc ...

Category:Prawa cz?owieka
Typlink
J?zykpolski

Etyczne podstawy obowi?zywania prawa - formu?a Radbruch...

Etyczne podstawy obowi?zywania prawa - formu?a Radbrucha Jednym z zasadniczych problemów pojawiaj?cych si? w ka?dej teorii prawa stanowi? moralne implikacje prawa stanowionego. ?adna teoria prawa nie mo?e oby? si? bez za?o?e? o charakterze moralnym, nawet w koncepcjach opartych na pozytywizmie prawniczym le?y u po ...

Category:Etyka a prawo
Typlink
J?zykpolski

Etyka, prawo, moralno?? - etyka zawodów prawniczych

Etyka, prawo, moralno?? - etyka zawodów prawniczych Ta obszerna praca przedstawia zarówno ró?nice mi?dzy etyk? a prawem oraz moralno?ci?, jak i wskazuje na zagadnienia etyki zawodów prawniczych. Twórca artyku?u nie poprzestaje na takich reprezentacyjnych zawodach jak adwokat czy s?dzia, lecz porusza równie? problemy etyk ...

Category:Etyka a prawo
Typlink
J?zykpolski

Katolicka etyka ma??e?ska

Katolicka etyka ma??e?ska Nie ma dzisiaj w?tpliwo?ci, co do faktu, i? nic bardziej nie wzbudza sprzeciwu i kontrowersji w dziedzinie nauczania Ko?cio?a katolickiego, w?ród „zwyk?ych” ludzi, jak nauczanie tego? Ko?cio?a w kwestiach etyki seksualnej, a wi?c przede wszystkim ma??e?skiej ...

Typlink
J?zykpolski

Kara ?mierci na ?wiecie

Lista miejsc na ?wiecie, w których zniesiono kar? ?mierci, pa?stwa, w których kara ?mierci jest przewidziana za pewne przest?pstwa oraz pa?stwa, w których wci?? jest kara ?mierci b?d? j? przywrócono.

Category:Kara ?mierci
Typlink
J?zykpolski

Sztuczne zap?odnienie "in vitro" dobrem - dla kogo?

Sztuczne zap?odnienie "in vitro" dobrem - dla kogo? W?ród przemian demograficznych jakie dokonuj? si? w najbardziej rozwini?tych krajach ?wiata coraz cz??ciej odnotowywany jest fakt swoistej rewolucji prokreacyjnej. Z jednej strony w wielu pa?stwach obserwuje si? spadek przyrostu naturalnego, poprzez rozpowsz ...

Personalizm chrze?cija?ski a etyka seksualna. Karol Woj...

Personalizm chrze?cija?ski a etyka seksualna. Karol Wojty?a. "Z punktu widzenia mi?o?ci drugiej osoby, z pozycji altruizmu, nale?y wymaga?, aby stosunek ma??e?ski nie s?u?y? tylko doprowadzeniu do szczytowego momentu podniecenia seksualnego po jednej stronie, tj. po stronie m??czyzny, ale by odbywa? si? harmonijnie ...

Typlink
J?zykpolski

Konstytucja RP i Trybuna? Konstytucyjny jako gwarant wo...

Konstytucja RP i Trybuna? Konstytucyjny jako gwarant wolno?ci Filmiki zawieraj? wypowiedzi wybitnych znawców prawa, s?dziów Trybuna?u Konstytucyjnego na temat roli konstytucji i Trybuna?u w ochronie wolno?ci i demokracji. Uczestnicy: Ewa ??towska, S?dzia Trybuna?u Konstytucyjnego; Wies?aw Sta?kiewicz, Wydzia? Prawa Un ...

Category:Prawa cz?owieka
Typfilm
J?zykpolski

Aborcja

Aborcja Problem Aborcji kiedy? i dzi?, historia aborcji i ocena etyczna.

Category:Aborcja

Aborcja-wieczny spór

Aborcja-wieczny spór W pracy taj poruszony jest problem aborcji .Czy tak naprawd? jest ona wykroczeniem przeciw warto?ci ?ycia, czy te?, jak twierdz? jej zwolennicy, jest tylko wyrazem realizacji praw jednostki do wolno?ci i samostanowienia.

Category:Aborcja

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl