Katalog etyki praktycznej

Katalog Etyki Praktycznej

... zasoby z etyki posegregowane wed?ug kategorii i moderowane ze wzgl?du na tre??. Znajdziecie tu informacje o ksi??kach z etyki, artyku?ach naukowych i publicystycznych, podr?cznikach do nauczania etyki, polskich etykach czy filmach dotycz?cych dylematów etycznych...

Autor:www.dalailama.com

Pozycje w katalogu RSS

Prawa Cz?owieka, Demokracja i Wolno?? Tenzin Gjaco, J....

Przemówienie XIV Dalajlamy z 2008 roku na temat praw cz?owieka i ich przestrzeganiu, demokracji, zmniejszanie przepa?ci mi?dzy bogatymi a biednymi, prawa cz?owieka w Tybecie w Chinach.

Kategoria:Prawa cz?owieka

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl