Katalog etyki praktycznej

Katalog Etyki Praktycznej

... zasoby z etyki posegregowane wed?ug kategorii i moderowane ze wzgl?du na tre??. Znajdziecie tu informacje o ksi??kach z etyki, artyku?ach naukowych i publicystycznych, podr?cznikach do nauczania etyki, polskich etykach czy filmach dotycz?cych dylematów etycznych...

Typ:link

Pozycje w katalogu RSS

O problemie pornografii inaczej

Prof. Lech Ostasz - "S?dz?, ?e wi?kszo?? autorów pisz?cych o pornografii zapoznaje problem. Trzeba odwróci? jego przedmiot. Problemem psychologicznym, spo?ecznym, w jakim? aspekcie i prawnym jest nie to, ?e kto? ukazuje i ogl?da nago?? i akty seksualne, lec ...

Kategoria:Pornografia

Ethics of Abortion: Is it Moral or Immoral to Have an A...

ā˜…ā˜…

Ethics of Abortion: Is it Moral or Immoral to Have an Abortion? Usually debates about abortion focus on politics and the law: should abortion be outlawed and treated like the murder of a human person, or remain a legal choice available to all women? Behind the debates are more fundamental ethical questions which aren’ ...

Kategoria:Aborcja

Szcz??cie Narodowe Brutto mierzone statusem na Facebook...

ā˜…ā˜…ā˜…ā˜…

Szcz??cie Narodowe Brutto mierzone statusem na Facebooku Na Facebooku ka?dego dnia miliony ludzi dziel? si? swoimi uczuciami z lud?mi, którzy znacz? w ich ?yciu najwi?cej poprzez aktualizacje statusu. Te aktualizacje s? malutkimi okienkami na to, co u innych. S? zwi?z?e, tre?ciwe i opisuj?, co dzieje si? w tym tyg ...

Dyskryminacja gatunkowa - temat przemilczany przez etyk...

ā˜…ā˜…ā˜…

Czy post?powanie etyczne jest naszym prawem, czy te? obowi?zkiem? Je?li jest prawem, to oznacza to, ?e jest to akt woli, a nie przymus.Niewielu z nas oburza si?, gdy wcze?niej maltretowane zwierz?ta ko?cz? swoje ?ycie na naszych sto?ach. Nie oburzaj? maso ...

Kodeks etyki s?dziów

Zbiór zasad etyki zawodowej s?dziów.

Kategoria:Kodeksy zawodowe

Czas samobójców

ā˜…ā˜…

Czas samobójców Szybkie tempo ?ycia, stres, ci?g?a potrzeba wykazywania si? przed innymi swoimi zdolno?ciami jak i narastaj?ce poczucie izolacji, niew?tpliwie sprzyjaj? autodestrukcji. Poza tym my, Polacy z naszym odwiecznym duchem romantyzmu i ch?ciami do heroicznych cz ...

Kategoria:Samobójstwo

Kategorie i typy korupcji

Krótki artyku? opisujacy kategorie i typy korupcji.

Eutanazja – uregulowania prawne w Polsce i na ?wiecie s...

Eutanazja – uregulowania prawne w Polsce i na ?wiecie spojrzenie medyka s?dowego

Kategoria:Eutanazja

In?ynieria genetyczna - szanse i zagro?enia

In?ynieria genetyczna - szanse i zagro?enia Od kiedy w 1997 roku brytyjscy naukowcy dokonali udanego sklonowania owcy imieniem Dolly, temat in?ynierii genetycznej sta? si? wa?nym zagadnieniem dysputy publicznej. Jest ona jednak zdominowana nie przez zagadnienia techniczne, które s? tak bardzo skomplik ...

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ NOTARIUSZA

Kodeks zawiera ogólne obowi?zki notariusza, obowi?zki wobec stron czynno?ci, wobec innych notariuszy, wobec wspó?pracowników oraz wzajemne obowi?zki samorz?du notarialnego i notariuszy.

Kategoria:Kodeksy zawodowe

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl