Tybet - prawa cz?owieka.

Jest to opis sytuacji jaka dzieje si? w Tybecie, jak ?amane s? prawa cz?owieka na ka?dym kroku. Ka?dego obywatela to spotyka, czasami naprawd? za nic.

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl