Ma?a ksi??ka o tolerancji

Autorka prof. Magdalena ?roda w przyst?pny sposób wyja?nia poj?cie tolerancji i jego histori?. Na konkretnych przyk?adach wskazuje jakie zagro?enia powoduj? wrogie stereotypy, uprzedzenia i wynikaj?ce z nich dyskryminacja i wykluczenie konkretnych osób i ca?ych grup spo?ecznych. Historia pokazuje, ?e dawniej Polska by?a krajem wieloetnicznym, gdzie wspó?istnia?y ró?ne religie i narody. Obecnie, po przyst?pieniu do Wspólnoty Europejskiej musimy odnowi? pi?kn? tradycj? wielokulturowo?ci, do czego zach?ca profesor ?roda. Oprócz filozoficznych poj?? i socjologicznych kategorii m.in. "obco?ci" i "poprawno?ci politycznej" autorka daje konkretne wskazówki jak post?powa?, aby w codziennym ?yciu nie rani? innych, by wzajemnie uczy? si? tolerancji oraz ?yczliwych zachowa? i postaw.
Images (1)

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl