Richard M. Hare - Filozof eklektyczny

Richarda Hare’a jest filozofem charakteryzuj?cym si? dwiema ciekawymi cechami. Z jednej strony by? on jednym z nielicznych autorów XX wieku, którzy stworzyli kompletny, syntetyczny, ca?o?ciowy system etyki napisany w metodologicznym, a nawet chronologicznym porz?dku, który we wp?ywowy sposób nakre?li? dla etyki filozofii analitycznej G.E.Moore. Z drugiej strony, by? on filozofem eklektycznym: potrafi? ??czy? wiele na pozór sprzecznych teorii i tradycji filozoficznych. W artykule tym przedstawi? g?ówne pogl?dy Hare’a i postaram si? zwróci? uwag? czytelnika na ów nietuzinkowy charakter jego filozofii.
Artyku? zostanie opublikowany w: red. J.Ziobrowski, Koncepcje etyczne schy?ku drugiego tysi?clecia, Scholar 2013.

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl