Etyka seksualna

Etyka seksualna jest wyj?tkow? dziedzin? etyki ze wzgl?du na jej ?cis?y zwi?zek z koncepcjami pozaetycznymi, g?ownie religijnymi. Autor, dr hab. Pawe? Czarnecki, w du?ej mierze skupia si? na przedstawieniu pogl?dów etyki chrze?cija?skiej zwi?zanych z kwestiami seksualno?ci.
Images (1)
Reviews (1)
bympawlowski

September 7, 2010

1 of 1 people found this review helpful
Ciekawy artyku? z zakresu problematyki etyki seksualnej, pe?ni?cy role bardziej jej streszczenia ni? szczegó?owej analizy.
Znajdziemy w nim mi?dzy innymi do?? ciekawy opis stanowiska personalistycznego w sprawie seksualno?ci cz?owieka, stanowisk etyków etc. W tym artykule zostaj? tak?e poruszone kwesti? homoseksualizmu, celibatu, gwa?tu, przemocy seksualnej, ró?nic kulturowych w p?ciach, wychowania seksualnego i wiele innych.

Submit reviewĀ»

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl