Aborcja - ocena chrze?cija?sko-moralna

Artyku? przedstawia historie, w których mamy do czynienia z utrat? ?ycia. Traktuje o aborcji w religii chrze?cija?skiej, o ?mierci w oczach Boga.
Images (1)
Reviews (1)
bympawlowski

September 7, 2010

2 of 2 people found this review helpful
Brak jakichkolwiek argumentów sam "artyku?", cho? trudno to tak nazwa? jest po prostu ?redniej jako?ci opowiadaniem z do?? mocno zaakcentowan? ideologiczn?, wp?ywaj?ca na emocje ko?cówk?...
Nie polecam nikomu, kogo interesuje cho? w elementarnym stopniu spór na temat przerywania ci??y...
Nie polecam tak?e osob?, zainteresowanym stanowiskiem ko?cio?a w tej sprawie...

Submit reviewĀ»

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl