Aborcja. Jeden z fundamentalnych problemów wspó?czesnego ?wiata

Katolicy, w warunkach panuj?cych obecnie w naszej zachodniej cywilizacji, musz? batali? o aborcj? przegra?. Tymczasem wygrana feminizuj?cych zwolenników aborcji wcale nie przybli?a nas do rozwi?zania problemu.
Rating
0 vote
Ulubione:
0

Informacje dodatkowe

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl