Aborcja: Fundamentali?ci kontra reszta

Spór o wprowadzenie do konstytucji poprawki o ochronie ?ycia od momentu pocz?cia sprawi?, ?e znowu na porz?dku dziennym stan??a sprawa legalno?ci aborcji. I dobrze, bo zdecydowanie przedwcze?nie zosta?a ona zdj?ta z agendy. Kolejn? jednak kwesti?, szersz? i niedotycz?c? jedynie aborcji, jest pytanie o relacje mi?dzy prawem a moralno?ci?.

Dla zwolenników ochrony ?ycia sprawa jest jasna: broni? absolutnych warto?ci, których nikt nie b?dzie ustala? w g?osowaniu. Warto?ci te maj? zosta? zapisane w prawie, a prawo ma kara? i jednocze?nie wychowywa?. Pytanie za? o jego skuteczno?? jest krokiem w kierunku zgubnego relatywizmu.
Rating
0 vote
Ulubione:
0

Informacje dodatkowe

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl