Samobójstwo z pomoc? lekarza

Stosunek do samobójstwa z pomoc? lekarza zale?y od tego, jak odpowie si? na nast?puj?ce pytania:
(1) Czy samobójstwo w niektórych wypadkach jest moralnie usprawiedliwione?
(2) Czy pomoc w samobójstwie, które nie budzi obiekcji moralnych, jest przynajmniej nieraz moralnie usprawiedliwiona?
(3) Czy pomocy w samobójstwie, w razie gdy jest ona moralnie usprawiedliwiona, powinni udziela? lekarze?
(4) Czy (medycznie wspomagana) pomoc w samobójstwie powinna zosta? prawnie dozwolona?
Powy?sze pytania zosta?y zestawione w porz?dku wzrastaj?cej kontrowersyjno?ci: od pierwszego, które – przynajmniej nam dzisiaj – stosunkowo ?atwo jest rozstrzygn?? pozytywnie, do ostatniego, przy którym to twierdz?ce rozstrzygni?cie przychodzi najtrudniej.
Images (1)

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl