Czy zabijanie niewalcz?cych jest moralnie dopuszczalne wg Roberta K. Fullinwidera

Robert K. Fullinwider poprzez zestawienie ze sob? dwóch stanowisk (zabijanie jest lub nie jest usprawiedliwione) pragnie odpowiedzie? na pytanie sformu?owane w temacie filmiku. Wprowadza on tak?e rozró?nienie w perspektywach spojrzenia (obrona w?asna a wina i kara) na kwesti? odpowiedzialno?ci moralnej za zabójstwo. Przede wszystkim tyczy si? to w?a?nie kwestii osób niewalcz?cych a w pewien sposób powi?zanych z sytuacj? zabójstwa. Jak jednak sytuacja wygl?da, kiedy sytuacje indywidualne prze?o?ymy na warunki wojenne? Zapraszam do zapoznania si? z prezentacj?, opracowaniem artyku?u Roberta K. Fullinwidera " Wojna a niewinno??" [War and Innocence].
Images (1)

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl