Poj?cie jako?ci ?ycia

Cz?owiek formu?uje cele, d??y do samorealizacji. Korzysta z dost?pnych narz?dzi w tym zakresie, na przyk?ad z oferty szkole? i warsztatów obejmuj?cych tematyk? rozwoju wewn?trznego. Zale?y mu na dobrym ?yciu. Czym jednak jest jako?? ?ycia? Niniejszy artyku?, w oparciu o analiz? literatury, poddaje rzetelnej weryfikacji poj?cie jako?ci ?ycia.
Images (1)

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl