Katalog etyki praktycznej

Katalog Etyki Praktycznej

... zasoby z etyki posegregowane wed?ug kategorii i moderowane ze wzgl?du na tre??. Znajdziecie tu informacje o ksi??kach z etyki, artyku?ach naukowych i publicystycznych, podr?cznikach do nauczania etyki, polskich etykach czy filmach dotycz?cych dylematów etycznych...

Krzysztof Zawadzki

Listings(14)

Wolno?? s?owa dla Singera, wolno?? od Camerona.

★★

Wolno?? s?owa wymaga bowiem aby?my wys?uchali wszystkich, nawet tych z którymi daleko nam do zgody i zbli?enia w kwestiach dotycz?cych podstawowych warto?ci, nawet najbardziej – jak nam si? wydaje bzdurnych i idiotycznych pomys?ów, idei, pogl?dów.

Category:Wolno?? s?owa

Etyczne aspekty korzystania z internetu

★★★

Internet nie jest sam w sobie dobry ani z?y. Nie jest to jedyny ?rodek do czynienia dobra ani jedyny do czynienia z?a.

Category:Komputer

Wolno?? s?owa

„Wolno?? s?owa” jest ca?kowicie pozbawiona sensu, o ile nie oznacza wolno?ci wulgarnych, zepsutych, antyspo?ecznych monstrów do rzygania swoim brudem na ka?dego, kto ma ochot? ich s?ucha?. Testem wolno?ci s?owa jest wolno?? propagowania idei i warto?ci, które u ...

Category:Wolno?? s?owa

Etyka mediów - obron? cz?owieka

Media kszta?tuj? nasze my?lenie, kszta?tuj? i wychowuj? cz?owieka, warto wi?c zastanowi? si? nad ich istot? i rol? w ?yciu wspó?czesnym oraz pokaza? w tym kontek?cie potrzeb? ?wiata warto?ci i potrzeb? etyki jako fundamentów ich funkcjonowania we wszystkich wym ...

Category:Media

Etyka mediów

Etyka mediów, etyka dziennikarska, deontologia dziennikarska - ogól ocen, norm, zasad i idea?ów okre?laj?cych pogl?dy, zachowania i dzia?ania uwa?ane za w?a?ciwe, dobre, uzasadnione moralnie w pracy dziennikarzy i funkcjonowaniu mediów.

Category:Media

Etyka w ?rodkach spo?ecznego przekazu

Sposób, w jaki ludzie korzystaj? ze ?rodków spo?ecznego przekazu, mo?e by? ?ród?em wielkiego dobra i wielkiego z?a. Aczkolwiek mówi si? zwykle - i my sami b?dziemy cz?sto tak mówi? w niniejszym dokumencie - ?e media "post?puj?" tak albo inaczej, to jednak nie s? one ?le ...

Category:Media

Etyka mediów (2)

Media w ?yciu wspó?czesnych zbiorowo?ci pe?ni? ogromn? funkcje spo?eczn?. Dostarczaj? one wiele miejsc pracy dla szerokiego grona specjalistów, tworz? odr?bn? struktur? regulowan? szeregiem zasad i praw oraz s? tak zwanym ?ród?em w?adzy spo?ecznej.

Category:Media
Typlink
J?zykpolski

Etyka dziennikarska

Nie wiem czy mo?na w dzisiejszych czasach podejmowa? temat etyki dziennikarskiej. „Dzisiejsze czasy” – to ju? brzmi infantylnie, a temat zapewne by? przedmiotem rozprawy nie jednego, nie kilku, nie setek, ale tysi?cy m?drzejszych ode mnie o ca?e galaktyki ...

Category:Media
Typlink
J?zykpolski

Prasa na bruku

„Apelujemy o poczucie wstydu, ale te? o powa?ny namys? nad stanem polskiej prasy, do której wdar?y si? dzienniki sensacyjne” – o tym, czy prasa brukowa nadu?ywa wolno?ci s?owa pisz? w „Polityce” Mariusz Janicki i Wies?aw W?adyka.

Category:Media

Zasady pracy dziennikarza

Przedstawienie g?ównych zasad etyki dziennikarza.

Category:Media

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl