Katalog etyki praktycznej

Katalog Etyki Praktycznej

... zasoby z etyki posegregowane wed?ug kategorii i moderowane ze wzgl?du na tre??. Znajdziecie tu informacje o ksi??kach z etyki, artyku?ach naukowych i publicystycznych, podr?cznikach do nauczania etyki, polskich etykach czy filmach dotycz?cych dylematów etycznych...

Kasia M.

Listings(6)

Nie Opuszczaj Mnie / Never Let Me Go (2010)

★★★★★

Nie  Opuszczaj Mnie / Never Let Me Go (2010) Film porusza problem etyki bada? genetycznych a przede wszystkim ich daleko id?cych skutków. Poprzez wykorzystanie interesuj?cej formy (po??czenie filmu kostiumowego z s-f) twórcy snuj? fabu??, której g?ównym celem jest niezwykle wa?ne pytanie: jak zdefiniowa? cz?owi ...

Ksi??yc / Moon (2009)

★★

Ksi??yc / Moon (2009) Film opowiada histori? Sama Bella, który w ramach kontraktu od 3 lat jedynie w towarzystwie superinteligentnego komputera przebywa w stacji kosmicznej na Ksi??ycu.Raz na jaki? czas otrzymuje krótkie wiadomo?ci od ?ony Tess. Gdy jego misja zbli?a si? ku ko?cowi ...

Od zygoty do osoby

★★★★★

Od zygoty do osoby Ksi??ka skupia si? na wspó?czesnym problemie etycznym aborcji.Jest ona prób? rozpatrzenia zasadno?ci jednego z g?ównych argumentów przeciwko przerywaniu ci??y – argumentu potencjalno?ci.

Nowy elementarz etyczny

Nowy elementarz etyczny Publikacja zawiera rozwa?ania na temat warto?ci i wolno?ci, dobra i z?a, sumienia i winy, sensu ?ycia i szcz??cia.

Kobiety i w?adza

Kobiety i w?adza Magdalena ?roda w swojej najnowszej ksi??ce dokonuje przegl?du stereotypów, uprzedze?, "prawd niezmiennych", na których ufundowane s? spo?eczne, jak równie? polityczne opinie dotycz?ce kobieco?ci, m?sko?ci, rodziny, macierzy?stwa, rodzicielstwa, prostytucji. Zajmu ...

Ma?a ksi??ka o tolerancji

Ma?a ksi??ka o tolerancji Autorka prof. Magdalena ?roda w przyst?pny sposób wyja?nia poj?cie tolerancji i jego histori?. Na konkretnych przyk?adach wskazuje jakie zagro?enia powoduj? wrogie stereotypy, uprzedzenia i wynikaj?ce z nich dyskryminacja i wykluczenie konkretnych osób i ca?yc ...

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl