Scena polityczna - komedia czy dramat?

Poj?cia lewicy i prawicy s? nieostre oraz zmienne. Pewne postulaty typowo lewicowe w niektórych krajach, w innych s? ogólnie przyj?te i sta?y si? tak?e ideami prawicy.

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl