Próba definicji samobójstwa

Artyku? wskazuje na problem w samej ju? definicji samobójstwa, który pojawia si? kiedy chcemy rozpatrywa? je z perspektywy etycznej. Proponowane definicje skupiaj? si? wokó? dwóch istotnych idei. Cz??? z nich istotnych elementów aktu samobójczego upatruje w aktach woli dzia?aj?cego podmiotu i uto?samiaj? je najcz??ciej z jego intencj?. Inne k?ad? nacisk na struktur? podejmowanego przez cz?owieka aktu samobójczego, a istot? aktu upatruje w skutku uwarunkowanym przez jego struktur?.
Images (1)

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl