Katalog etyki praktycznej

Katalog Etyki Praktycznej

... zasoby z etyki posegregowane wed?ug kategorii i moderowane ze wzgl?du na tre??. Znajdziecie tu informacje o ksi??kach z etyki, artyku?ach naukowych i publicystycznych, podr?cznikach do nauczania etyki, polskich etykach czy filmach dotycz?cych dylematw etycznych...

Najczęściej recenzowane 

Dyskryminacja gatunkowa

★

Refleksja Marka Miedzi?skiego na temat dyskryminacji gatunkowej rzekomo przemilczanej przez etyk?

Kategoria:Dyskryminacja

Odezwa Abolicjonistw Praw Zwierz?t

★★★★½

Odezwa Abolicjonistw Praw Zwierz?t Plik w j. polskim ze zwi?z?? prezentacj? przes?ania "Abolicjonistw Praw Zwierz?t" wraz z linkiem do strony. Podej?cie abolicjonistw rozwijane jest przez prof. Gary L. Francione. Jego g?wnym przes?aniem jest obrona praw zwierz?t oraz uzasadnianie tezy, ?e naszym ...

Kategoria:Zwierz?ta

Kara ?mierci

★

Argumenty za kar? ?mierci

Kategoria:Kara ?mierci

Uczciwo?? - zapomniana cnota?

★★★

Uczciwo?? - zapomniana cnota? "Uczciwo?? = naiwno??? Czy biblijnie wierz?cy cz?owiek mo?e mie? dylematy co do zasadno?ci bycia uczciwym w dzisiejszym ?wiecie? W ?wiecie, w ktrym d??enie do celu za wszelk? cen? (utylitaryzm) staje si? czym? powszechnym? Niejeden z nas zapewne zadawa? sob ...

Kategoria:Mwienie prawdy

Etyka seksualna

★★★★

Etyka seksualna Etyka seksualna jest wyj?tkow? dziedzin? etyki ze wzgl?du na jej ?cis?y zwi?zek z koncepcjami pozaetycznymi, g?ownie religijnymi. Autor, dr hab. Pawe? Czarnecki, w du?ej mierze skupia si? na przedstawieniu pogl?dw etyki chrze?cija?skiej zwi?zanych z kwestia ...

Dyskryminacja gatunkowa - temat przemilczany przez etyk...

★★★

Czy post?powanie etyczne jest naszym prawem, czy te? obowi?zkiem? Je?li jest prawem, to oznacza to, ?e jest to akt woli, a nie przymus.Niewielu z nas oburza si?, gdy wcze?niej maltretowane zwierz?ta ko?cz? swoje ?ycie na naszych sto?ach. Nie oburzaj? maso ...

Etyka jako wiara w dobro

★★★

Religia przykazuje mi?owa?. Przykazanie to ma sens tam, gdzie bez niego mi?owanie by nie wyst?pi?o, ma sens dla tego, ktry bez niego by nie mi?owa?. Je?li jednak rozumie? owo przykazanie zarazem etycznie, to wwczas religia czyni z etyki, ktra jest mo?no?ci?, po ...

Kategoria:Etyka a religia

"Eutanazja - prawo wyboru"

★★★

Azrael Kubacki o problemie eutanazji

Kategoria:Eutanazja

Przegl?daj katalog

Wsp?twrz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?w w Katalogu Zasobw Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobw - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl