Katalog etyki praktycznej

Katalog Etyki Praktycznej

... zasoby z etyki posegregowane wed?ug kategorii i moderowane ze wzgl?du na tre??. Znajdziecie tu informacje o ksi??kach z etyki, artyku?ach naukowych i publicystycznych, podr?cznikach do nauczania etyki, polskich etykach czy filmach dotycz?cych dylematów etycznych...

Relacja lekarz pacjent

Relacja lekarz pacjent
Pozycje w katalogu RSS
Dodaj nowÄ… pozycjÄ™ w tej kategorii

Autonomia lekarza i pacjenta

Tekst mówi o relacjach lekarz- pacjent, o autonomi pacjenta i o zaufaniu pacjenta do lekarza.

Etyczne aspekty poradnictwa psychologicznego i psychote...

W tek?cie jest mowa o psychologii jako pewnej "technicznej" sprawno?ci, o problemach etycznych zwi?zanych z badaniami psychologicznymi, problemy te rozpatrywane s? wspólnie razem z probelmami eksperymentów naukowych z wykorzystaniem ludzi.

Prawda a „sztuka mówienia”

Jest tu poruszony problem mówienia pacjentowi o jego ci??kim stanie zdrowia i o etycznym problemie lekarza.

Prawo do wyra?ania sprzeciwu sumienia przez personel me...

Prawo do wyra?ania sprzeciwu sumienia przez personel medyczny – problemy etyczno-prawne W tek?cie jest mowa o problemie sumienia personelu medycznego.

Komunikacja lekarz - pacjent. Konflikty.

Komunikowanie si? lekarza z pacjentem - potencjalne ?ród?a konfliktu

Typlink
J?zykpolski

Dzia?anie lekarza bez zgody pacjenta w ?wietle Konwencj...

Rozwa?ania na temat dzia?ania lekarza bez zgody pacjenta na podstawie Konwencji Bioetycznej.

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl