Katalog etyki praktycznej

Katalog Etyki Praktycznej

... zasoby z etyki posegregowane wed?ug kategorii i moderowane ze wzgl?du na tre??. Znajdziecie tu informacje o ksi??kach z etyki, artyku?ach naukowych i publicystycznych, podr?cznikach do nauczania etyki, polskich etykach czy filmach dotycz?cych dylematów etycznych...

System opieki zdrowotnej

System opieki zdrowotnej
Pozycje w katalogu RSS
Dodaj nowÄ… pozycjÄ™ w tej kategorii

Etyczne konsekwencje komercjalizacji medycyny

Wraz z sukcesami wolnego rynku, uznanego za naj-w?a?ciwszy mechanizm reguluj?cy przep?yw towarów, rozszerza si? tendencja komercjalizacji wszelkich dziedzin ludzkiej aktywno?ci, w tym równie? opieki zdrowotnej.

Placebo jako problem etyczny przy ocenie bada? kliniczn...

Ogólnikowe zalecenia w zakresie dopuszczalno?ci placebo powoduj?, ?e dzia?aj?ce komisje bioetyczne ?wiadome wagi problemu musz? podejmowa? trudne i odr?bne decyzje w ka?dym projekcie badawczym. Cho? komisje bioetyczne maj? przede wszystkim opiniowa? badanie ...

EKONOMIKA S?U?BY ZDROWIA ORAZ IMPLIKACJE TAK?E NATURY E...

Zdrowie wed?ug powszechnego przekonania jest warto?ci? nadrz?dn? dla ka?dego cz?owieka gdy? umo?liwia mu realizacj? celów ?yciowych. Jest równie? warto?ci? w skali spo?ecznej.

Problemy metodologiczne bada? naukowych w opiece paliat...

Rozwa?ania na temat prowadzenia bada? naukowych w czasie opieki paliatywnej.

"Etyka lekarska i cnota prawdomówno?ci"

Tradycyjna etyka lekarska zalicza?a do cnót moralnych lekarza:dobroczynno??, wspó?czucie, opieku?czo??, sumienno?c, cierpliwo??, a pomija?a prawdomówno??.Zgodnie z przysi?g? Hipokratesa lekarz musi czyni? tak aby dzia?a? na korzy?c pacjenta.Uznawano, ?e pacjentom ...

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl