Katalog etyki praktycznej

Katalog Etyki Praktycznej

... zasoby z etyki posegregowane wed?ug kategorii i moderowane ze wzgl?du na tre??. Znajdziecie tu informacje o ksi??kach z etyki, artyku?ach naukowych i publicystycznych, podr?cznikach do nauczania etyki, polskich etykach czy filmach dotycz?cych dylematów etycznych...

Etyka a prawo

Etyka a prawo
Pozycje w katalogu RSS
Dodaj nowÄ… pozycjÄ™ w tej kategorii

Etyczne podstawy obowi?zywania prawa - formu?a Radbruch...

Etyczne podstawy obowi?zywania prawa - formu?a Radbrucha Jednym z zasadniczych problemów pojawiaj?cych si? w ka?dej teorii prawa stanowi? moralne implikacje prawa stanowionego. ?adna teoria prawa nie mo?e oby? si? bez za?o?e? o charakterze moralnym, nawet w koncepcjach opartych na pozytywizmie prawniczym le?y u po ...

Typlink
J?zykpolski

Etyka. Etyka zawodowa. Prawo

Etyka. Etyka zawodowa. Prawo W jakiej relacji pozostaje etyka zawodowa w stosunku do tak zwanej etyki ogólnej? Czym powinna si? charakteryzowa? etyka zawodowa uwzgl?dniaj?c przedstawione odró?nienia? Czy uchwalanie, kodyfikowanie lub ustalanie zasad deontologicznych jest równoznaczne z ich u ...

Rola sprawiedliwo?ci jako elementu idei prawa

Rola sprawiedliwo?ci jako elementu idei prawa Koncepcja Gustawa Radbruch: próba oparcia prawa o zasady s?uszno?ci i sprawiedliwo?ci jako szansa przeciwstawieniu si? ustawowemu bezprawiu (mowa np. o ustawodawstwie nazistowskim)

Ingerencja prawa w sfer? wolno?ci w trudnych przypadkac...

Ingerencja prawa w sfer? wolno?ci w trudnych przypadkach O zwi?zkach prawa i moralno?ci na poziomie stosowania prawa mo?na powiedzie? tyle, ?e s? one oczywiste ze wzgl?du na terminy warto?ciuj?ce, otwarte, niejednoznaczne czy ogólne, wyst?puj?ce w przepisach prawa oraz ze wzgl?du na posiadanie przez organ stosuj?c ...

Jeff McMahan - Obrona w?asna i karygodno?? (Self-Defens...

"Moral agents sometimes have to act on the basis of beliefs that are reasonable in the context but are in fact false. In these circumstances, agents often act in ways that would be right if their beliefs were true but that they would recognize as wron ...

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl